anizotropia

Valentin Korzhov
→ September 17 October 18
#korzhovart #anizotropia